Reduserte krav når du skal bygge microhus

De siste årene har det blitt stadig mer populært å bygge mikrohus eller minihus. Det vil si små hus som inneholder alle normale boligfunksjoner, men som sjelden overstiger 30 kvadratmeter.

Det er flere grunner til at mikrohus har blitt så populært, og det viktigste er trolig at de koster vesentlig mindre enn tradisjonelle hus. For godt under en million kan du fint skaffe deg et slikt hus. Dessuten krever de mindre tomteareal og bidrar til et mindre miljøavtrykk. En del mikrohus bygges på hjul og kan flyttes ved behov, men mange av dem bygges også for permanent plassering på en tomt.

Byggreglene for mikrohus har imidlertid vært helt identiske med reglene som gjelder for vanlige bolighus. Dette har frustrert mange mikrohus-byggere, men her er det nå gjort endringer.

Færre byggtekniske krav enn til en vanlig enebolig
For å legge til rette for alternative boformer og å gjøre det enklere og mer kostnadseffektivt å bygge mikrohus, har både TEK17 og byggesaksforskriften (SAK10) blitt endret. Kort fortalt innebærer endringene at mikrohus får færre bygningstekniske krav enn vanlige boliger. I tillegg stilles det ikke krav om bruk av ansvarlig foretak eller uavhengig kontroll ved oppføring. Det betyr at det er enklere å gjøre egeninnsats. Krav som har med sikkerhet å gjøre blir ikke endret.

Likevel er det viktig å være klar over at det fremdeles er mange regler som må følges. For det første stilles det fremdeles krav om å søke kommunen før du setter i gang. Mikrohuset kan heller ikke plasseres på tomter som ikke er regulert til bebyggelse. Det eneste unntaket fra kravet om søknad er dersom mikrohuset skal plasseres midlertidig, inntil 2 måneder.

Husk på dette
I tillegg er det viktig å være klar over følgende:

Mikrohuset må være frittliggende og ikke overstige 30 kvadratmeter bruttoareal, Det skal kun inneholde én boenhet i én etasje, og kan ike ha kjeller. Bygningen kan ikke på noe punkt overstige en høyde på 4,5 meter over bakken.
Det må inneholde alle hovedfunksjoner til en bolig, som vil si stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett. Huset må brukes til boligformål.
Plan- og bygningslovens krav om eksempelvis plassering av huset, samt løsninger for vann og avløp, renovasjon, atkomst og parkering, må overholdes.
Du må også vite at kommunale arealplaner overstyrer nasjonale regler. Dersom en kommunal arealplan har strengere krav enn de nasjonale reglene, er det altså arealplanen som gjelder. Dette kan sette begrensninger for prosjektet ditt.

vinterhage - Hvordan skrive ett nabovarsel? Follo Bad AS