Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven, og e-handelsloven. Disse lover gir forbrukeren ufravikelige rettigheter.

Lovene er tilgjengelige på www.lovdata.no

Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som en begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og forpliktelser i handelen.

Follo Bad AS leverer kun til fastlands-Norge.

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved enventuell motstrid mellom opplysningene, går det som er særskilt avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Partene

Selger er Follo Bad AS. Adresse: Gamle støtumvei 3, 1543 Vestby, Norge, E-post: post@follo-bad.no tlf: 93096949, org.nr. 918 495 150
Kjøper er den personen som foretar bestillingen.
Follo Bad AS betegnes i det følgende som selger/selgeren, og kjøper betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Priser

Alle priser som er oppgitt i nettbutikken er inklusive merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll og liknende), og leveringskostnader(frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre), samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i betalingsløsningen før bestilling er foretatt.

 

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindene for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken, eller i kjøpers bestilling, og den annen part innså, eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Follo Bad AS kan ikke inngå avtaler med mindreårige, uten foresattes godkjenning. Bindende kjøpsavtaler kan kun inngås med personer over 15 år. Det kan ikke inngås kjøpsavtaler hvor den mindreårige stifter gjeld.

Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøpers bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøpere kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antal, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, blir kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

 

Betaling

Hos oss kan du betale med Klarna, faktura (Bedrift)

Kortbetaling

Kortbetaling skjer via Klarna/Visa/Mastercard.

Forskuddsbetaling (via kontooverføring)

Betal på forhånd gjennom din lokalbank. Du bekrefter deretter din betaling med mobil BankID eller en annen metode som støttes av banken din, for å gjøre transaksjonen sikker.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller kjøperens representant, har overtatt varen.

Selger benytter Postnord som representant med hensyn til levering/transport. Når forsendelsen blir sendt mottar Kjøper en epost med sporingsnummer. Herfra kan en Kjøper følge forsendelsen hele veien. Levering er alltid på kjøpers adresse, og det er per idag ikke mulig å velge leveringssted. Postnord kan ikke levere til postboks.

Postnord sender en SMS når varen er klar for utkjøring, med forslag til utleveringstidspunkt. Passer ikke tidspunktet, kan en kontakte Postnord på 09300, og få hjelp til å endre leveringstidspunkt. Levering vil kun skje på gateplan/ved første dør/ev. bom.

Normal leveringstid er 2-5 virkedager, såfremt alle varer er på lager ved bestillingstidspunkt. Er ikke aller varer på lager ved bestillingstidspunktet, vil Selger som utgangspunkt vente til alle varer har ankommet, før en sender ordren. Leveringstid som er oppgitt i nettbutikken, er ment som veiledende. Selger står ikke under noen omstendigheter økonomisk ansvarlig for forhold elller konsekvenser ved forsinkelse.

Kunder som kansellerer kjøpet på grunn av sen levering vil få pengene sine tilbakebetalt innen 14 dager

Selger anbefaler ikke å avtale tid med en fagmann/tredjepart, før kjøper har mottatt og sjekket varene for skader ved frakt, eller andre feil.

Dessverre tilbyr vi ikke levering til følgende postnumre:

8099 Jan Mayen
9170 Longyearbyen
9171 Longyearbyen
9173 Ny-Ålesund
9174 Hopen
9175 Sveagruva
9176 Bjørnøya
9178 Barentsburg

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når varen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til kjøpers rådighet, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett*, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter overtagelse av varen. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag, eller høytidsdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses som overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper bestemmer selv hvordan de ønsker å påberope seg angreretten. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldene.

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra den dagen varen er levert. Består kjøpet av flere varer vil angrefristen løpe fra dagen etter siste vare er levert. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgerens adresse mellom 08.00-14.45 uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene for å returnere varen til selgers adresse. Unnlater kjøper å hente ut varen, vil kjøper bli belastet med den faktiske kostnad for retur til selger. Unnlater kjøper å melde fra om bruk av angrerett, og ikke henter ut varen/nekter mottagelse, vil kjøper bli belastet med et returgebyr pålydende 300,- pluss faktisk kostnad for retur til selger.

Kjøper hefter for ev. forringelse av varens verdi, som skyldes annen håndtering enn hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper, og den måte den fungerer på. Originalemballasje er en del av varens verdi.

Selgeren er forpliktet til å tilbake betale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å tilbakeholde kjøpesummen til varen er mottatt.

I ordrebekreftelse sendt fra Selger til Kjøper, skal angrerettskjema medfølge. Follo Bad AS krever ikke utfyllt angrerettskjema for returhåndtering.

 

Skjema for angrerett sendes med varen

*Ved kjøp av spesialfremstilte varer etter kjøpers ønske, eller spesialbestilte varer, gjelder ikke angrerettloven. Selger skal ha bekreftelse fra kjøper på at informasjon om at angretten bortfaller er godtatt, før kjøpet.

Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Derson selgeren ikke leverer varen eller leverer for sent i henhold til avtalen mellom partene, og det ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, keve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig.

Oppfyllelse

Kjøperen kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller henne venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selgeren til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøperen kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelse av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres varen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Refusjon for kansellerte kjøp vil skje innen 14 dager etter godkjenning.

Undersøkelse av varen

Nå kjøperen mottar varen, skal det i rimelig utstrekning undersøkes om den er i samsvar med bestillingen ved mottagelse, om den har blitt skadet under transport, eller om den ellers har mangler. Hvis varene ikke samsvarer med bestillingen, eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon omgående. Det anbefales at man venter med å avtale tid med montør, til man har mottatt og undersøkt varen(e).

Er varen skadet, eller har mangler, skal varen ikke monteres/settes i bruk. Varen bes ligge i sin emballasje til reklamasjonen er ferdig behandlet, eller til annet er avtalt mellom kjøper og selger.

Reklamasjon bør skje skriftlig til post@follo-bad.no

Mangel ved varen – kjøpers rettigheter og reklamasjonsfrist.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil pårope seg mangelen. Reklamasjonen kan skje seneste to år etter kjøperen mottok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet, og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Selger dekker ingen form for utgifter i forbindelse med montering / demontering av defekte varer.

Reklamasjon til Selgeren bør skje skriftlig og kan gjøres på E-post: post@follo-bad.no

Videre fremgangsmåte ved retur o.l. vil bli opplyst ved kontakt til Selger.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende vare. Selger kan likevel motsette seg kjøpers krav dersom gjennomføringen av kjøperens krav er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å forestå mer enn to avhjelpsforsøk på samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve passende prisavslag dersom mangelen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet blir nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Follo Bad AS følger norsk lov ved garantisaker. Skal saken gå videre til Forbrukertvistsutvalget følger Follo Bad AS deres henstilling.

Refusjon av reklamasjoner gjøres innen 14 dager etter godkjenning hvis produktet ikke erstattes med et nytt produkt.

 

Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold.

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet, samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr, og et rimelig gebyr for uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert taper selgeren sin rett dersom han/hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingensmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtale, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel bli sendt til kjøper. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer vil selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal dekke selgers faktiske utlegg. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 

Produktgaranti

Garanti som gis av selger eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger på kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10. Follo Bad AS følger norsk lov om garanti. Alle produktene er godkjent for det norske markedet.

 

Grønt forbruk

På vår nettside finner du produkter som har merket «Green Consumption», dette er produkter som har lavest strøm- og vannforbruk i sin produktkategori. Dette er vår egen etikett, og det er vi som basert på våre egne kriterier, merker hver produkt. For å lese mer om nøyaktig hvilke krav vi stiller til produktene som skal tildeles merket. kan du lese mer her

 

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede opplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selger skal kunne gjennomfore forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.

For at du skal inngå en avtale med Follo-bad.no via våre nettsider, må du registrere deg med følgende opplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og epost-adresse.

Selger registrerer kjøpers personlige opplysninger med formålet om å kunne levere varer til Kunden. Personopplysningene registreres hos Follo-bad.no og lagres i 5 år, deretter vil opplysningene bli slettet. Når vi samler inn personopplysninger via våre nettsider gjør vi det med ditt samtykke. Dermed er du informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn, og hvorfor. Vi hverken oppbevarer eller overfører kundeopplysninger som er kryptert. Opplysninger gitt til Follo-bad.no vil på ingen måte deles eller selges videre til en tredjepart, og vi registrerer ingen sensitive personlige opplysninger.

På Follo-bad.no benytter vi oss av loggstatistikk. Dette er et system som registrerer f.eks. hvor mange som har besøkt vår hjemmeside, hvor de kommer fra osv. Målet med loggstatistikken er å kunne optimere funksjonen av nettsiden til nytte for deg som kunde.Ansvarlig for alt med data er Follo-bad.no

Når du er registrert i Follo-bad.no har man rett til å komme med innsigelse mot registreringen. Du har også rett på innsyn i sine registreringer om hvilke opplysninger som er lagret om seg. Ønsker man en kopi av ordrebekreftelsen, kan man få tilsendt denne.

Ønsker man at ens opplysninger blir slettet, så skal man kontakte Follo-bad.no på epost: post@follo-bad.no Informasjonen blir slettet, og du vil få tilbakemelding snarest mulig.

Disse rettighetene kommer fra fra personvernloven, og alle hendvendelser i forbindelse med denne rettes til Follo-bad.no via epost: post@follo-bad.no

 

Forbehold og annet.

Selger tar forbehold om skrivefeil, prisfeil, utgåtte varer og varer som er i restordre.

Selgers priser er flytende, og kan endres.

Bruksanvisning medfølger alle varer, hvor det kreves.

Alle varer som selges på Follo-bad.no er godkjent for bruk i Norge.

 

Bruk av Cookies

En cookie er betegnelse på det forholdet av en brukers atferd på et nettverk, som registreres hos brukeren selv (på brukerens harddisk). På den måten vet serveren ved f.eks. en web-shop hvem brukeren er ved hans neste besøk. Det lagres ikke sensitive opplysninger i en cookie, men derimot brukerens atferd på den spesifikke siden, ved f.eks en inntasting i en spesiell rubrikk o.l.

En cookie lagres på brukerens harddisk, sammen med andre cache-filer. En cookie er dermed en tekstfil, som sendes til din browser fra en webserver og lagres på din harddisk. Du kan innstille din browser til å informere deg når du mottar en cookie, eller du kan velge å slå av cookies helt.

På Follo Bad ASbruker vi cookies med det formålet å skape en økt brukervennlighet. Du kan slette cookies i Internet Explorer under menyen »Funksjoner« – »Internettinnstillinger« – »Slett cookies«.

 

 

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid jf, punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med forbrukerrådet for mekling. Se mer informasjon her: www.forbrukerradet.no

 

 

Oppdatert August 2017